Herlocker (et al) Family Tree

William Bear (Bair) (Baer) / Sarah Randabach

Man

Name Place of Birth Date of Birth Place of Death Date of Death
William Bear (Bair) (Baer) 6 JAN 1810 27 AUG 1851

Woman

Name Place of Birth Date of Birth Place of Death Date of Death
Sarah Randabach 16 OCT 1815 29 NOV 1894

Children

Name Place of Birth Date of Birth Place of Death Date of Death